top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes die tussen de consument (hierna: “Consument”) en Optiek Van Impe worden gesloten.  

 

1.2 Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk en door beide partijen voor akkoord ondertekend is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

 

1.3 Optiek Van Impe behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk tijdstip te kunnen wijzigen en/of aan te vullen. 

 

Artikel 2. Annulatie 

In verband met het productieproces bij Optiek Van Impe dienen annuleringen binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst schriftelijk bij Optiek Van Impe te worden gemeld. De consument is, ongeacht of de annulering binnen deze 24 uur wordt gemeld, gehouden aan Optiek Van Impe die kosten te betalen die zij in redelijkheid heeft gemaakt. 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief alle taksen.

 

3.2 Als prijs voor het te leveren goed geldt de prijs die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst is overeengekomen.

 

Artikel 4.  Levering

4.1 Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld.

 

4.2 Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 5. Afhaling

5.1 Optiek Van Impe heeft een uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud op de goederen tot volledige betaling ervan. De verkochte goederen blijven aldus eigendom van Optiek Van Impe tot op het ogenblik  dat het totaal bedrag der facturen voldaan is.

 

5.2 Voor betaalde goederen die na verwittiging niet afgehaald worden wordt na een periode van 3 maand een stockagekost van 2 euro per dag aangerekend. Indien het totaal van de stockagekost de aankoopprijs van de aangekochte goederen overstijgt worden de aangekocht goederen opnieuw eigendom van Optiek Van Impe.

 

Artikel 6. Garantie

6.1 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

bottom of page